Alternative Medicine Centers in Lakhan Pur, Kanpur

Punanarnava Ayurvedic Hospital Panchakarma & Ksharsutra Centre

Punanarnava Ayurvedic Hospital Panchakarma & Ksharsutra Centre

68, Near Lucky Restaurant, Lakhanpur, Kanpur, Uttar Pradesh - 208024