Yoga & Meditation Hospitals in Gokulam, Mysore

Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute

Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute

#235 8th Cross, 3rd Stage, Gokulam, Mysore, Karnataka - 570002

Pranavashya Yoga Shala

Pranavashya Yoga Shala

#605, Lalitheya Madilu, 3rd stage, 1st Main, Gokhulam, Mysore, Karnataka - 570002